CONTACT US: + (045) 649 – 6027

SOCIAL SERVICES

SOCIAL SERVICES

Ing panga accredit ding 28 Day Centers and Day Care Workers keng DSWD metung yang pagmaragul tamung Poraqueño uli na ning metung kareng day care centers, meging yang modelu at ngeni pupuntalan da ring miyayaliwang balen para akit at pagmasdan ing santingan at kaayusan niti.

Para narin king pamaglingap kareng anak tamu a magaral kareng Day Care Centers, mipagkaluban yang 8.016 M pesos mula banwang 2012 ing munisipyu para king tuluy tuluy a feeding program. King kapamilatan ning sipagan ng Mayor dela Cruz, lubus yang makasaup kareng anak ing programang ini para mapanatili ing ustung kalusugan dareng anak a magaral kareng day care centers.

Labis labis murin ing saup a bibye ng Mayor dela Cruz para kereng individuals in crisis situations (AICS), senior citizens, PWDs at miyayaliwa pang indibidwal a mamasa king saup ning munisipyu. King kabuuan, mekapamye tanang 2.2 milyon a saup financial keng mebanggit a programa.

Keng namang programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P’s, megumpisa tamung tinanggap pay out anyang 2010 kareng 610 a indigent families. King saup narin ning MSWD office, ikwa talang apanyad pa deng kabalen tamung mamagkasakit at ngeni kasalukuyan minabut nalang 3, 148 deng tatangap tamung pay out na king kabuuan miras na lang 51.6 million deng mengapamyeng saup pinansyal megumpisa anyang 2010.

Ing Gawad Kalinga o GK memye nerin suporta king balen Porac. Atlung pulung pamilya (30) ing maswerting mipagkaluban house and lot a idivelop ning mesabing NGO basta tupad la king panuntunan niti. Ing gabun a pitalakaran ning GK a mayakit king Brgy. Pulong Santol, medonate ya ibat kareng pamilyang Payumo. Bilang pamisanmetung keng mesabing proyektu, deng municipal employees sinaup lang mamintura kareng mengagawang bale at segutan ning munisipyu ing pangangailangan dang danum (hand pump/deep well) at balas na gagamitan da keng pamanalakad bale.

Labis murin ing pasasalamat ng Mayor Carling at Vice Dexter kareng pilantrupu at miyayaliwang grupu a magtiwala keng grupung Team CD. Midinan lang katuparan deng nasa dang wheelchairs, panulu, gatas at pamangan, kabyayan, motorcyle with sidecar, artificial leg at miyaliwa pang saup financial.

Opening Hours

  • Monday – Friday + 8 AM – 5 PM
  • Saturday and Sunday No Office

Copyright © 2020. Municipality of Porac, Province of Pampanga. All rights reserved.

Official Website of Municipality of Porac